Hammerstein Kantoor

Hammerstein Advocaten is een onafhankelijk Nederlands advocatenkantoor gevestigd in de Gouden Bocht van de Herengracht te Amsterdam. De belangen van cliënten en kwaliteit van dienstverlening staan bij Hammerstein Advocaten voorop. De aanpak van zaken wordt gekarakteriseerd door een heldere en actieve benadering en is oplossingsgericht. Onze advocaten zijn gedreven, hechten belang aan een persoonlijke vorm van dienstverlening en het leveren van maatwerk op juridisch gebied.

Hammerstein Advocaten biedt juridische diensten aan op civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gebied. Binnen deze gebieden wordt geadviseerd en geprocedeerd zowel voor particulieren als ondernemingen.

Oscar Hammerstein

Oscar Hammerstein is oprichter van Hammerstein Advocaten N.V. en naamgever van het kantoor. Hij beoefent de procespraktijk in brede zin met nadruk op ondernemingsrecht, effectenrecht, bankrecht en financiële geschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, verzekeringsrecht en arbeidsrecht. Hij is bekend met alle aspecten van het beleggen in en de financiering van onroerende zaken zowel bij private ondernemingen als beursgenoteerde vennootschappen.

Oscar Hammerstein maakte ook naam op het gebied van strafrecht. Hij beoefent de strafrechtpraktijk waar deze grenst aan de civiele praktijk. Recent trad hij op in belangrijke strafzaken op het gebied van misbruik van voorwetenschap, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Hij heeft daarvoor een grote ervaring opgebouwd in de algemene strafrechtpraktijk.

Oscar Hammerstein studeerde in 1981 af aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf 1981 is hij verbonden geweest als medewerker aan verschillende vooraanstaande advocatenkantoren, aanvankelijk als medewerker en vanaf 1988 als compagnon. Al vanaf het begin van zijn loopbaan heeft Oscar Hammerstein vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse ondernemers geadviseerd en bijgestaan in vaak spraakmakende zaken. Hij heeft veel ervaring met publiciteit in alle media, zowel in de begeleiding van cliënten in de omgang met media als het optreden tegen media wanneer regels worden overschreden. Mail | Linkedin | Twitter

Kay Roderburg

Kay Roderburg
Kay Roderburg is in 2004 beëdigd als advocaat. Daarvoor was hij geruime tijd als jurist verbonden aan een advocatenkantoor. Hij voert een algemene civiele praktijk, waarin hij ruime ervaring heeft opgedaan in het voeren van procedures en het adviseren van particulieren en ondernemingen. In zijn praktijk richt hij zich op civielrechtelijke geschillen zoals arbeids-, huur-, incasso- en verzekeringsgeschillen. Daarnaast treed Kay Roderburg ook regelmatig op als gemachtigde in bestuursrechtelijke procedures. Hij heeft eveneens ervaring in de algemene strafrechtpraktijk. Mail | Linkedin

Adi Zuberi-van Koningsveld

Adi Zuberi-van Koningsveld
Adi van Koningsveld is in 2007 als juridisch medewerker in dienst getreden en na korte tijd als advocaat beëdigd. Zij voert een algemene civiele- en strafpraktijk. Haar civiele praktijk richt zich onder meer op algemeen verbintenissenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, verzekeringsrecht, huwelijksvermogensrecht en onrechtmatige daad. Haar strafpraktijk richt zich op commune strafzaken. Mail | Linkedin

Koen Spee

Koen Spee
Koen studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde daar een master in het strafrecht. Juridische ervaring deed hij onder meer op bij enkele grote financiële instellingen waar hij werkzaam is geweest. Na een periode als juridisch medewerker werkzaam geweest te zijn is Koen vanaf augustus 2012 als advocaat aan ons kantoor verbonden. Koen richt zich voornamelijk op de algemene civiele- en strafpraktijk. Mail | Linkedin

Hammerstein Kantoor

Hammerstein Advocaten werkt met duidelijke prijsafspraken. In een vrijblijvend gesprek kan worden onderzocht of en onder welke voorwaarden u bijstand kan worden verleend.

Hammerstein Advocaten werkt in beginsel op basis van een uurtarief. Daarbij wordt de rekening vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt te vermenigvuldigen met het overeengekomen uurtarief. Dat uurtarief kan afhankelijk worden gesteld van het resultaat. Dit kan bijvoorbeeld door twee tarieven af te spreken; een lager tarief als de doelstelling niet wordt bereikt, een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt. Ook is het mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken: een fixed fee. Deze fixed fee kan ook afhankelijk worden gesteld van het resultaat.

In voorkomende gevallen is Hammerstein Advocaten ook bereid bijstand te verlenen op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocaatkosten. U moet wel een eigen bijdrage betalen; deze is afhankelijk van uw inkomen. Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, geeft de Raad voor Rechtsbijstand een zogeheten toevoeging af. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org onder het kopje: "Ik ben rechtszoekende".

Hammerstein Advocaten biedt de mogelijkheid van een gratis intakegesprek waarin wordt onderzocht of en onder welke voorwaarden bijstand kan worden verleend. Indien u interesse heeft in een dergelijk gesprek verzoeken wij u een korte uiteenzetting van uw vraag of geschil te richten aan advocaten@hammerstein.com.

Hammerstein Advocaten adviseert en procedeert op een breed terrein. Dit heeft als voordeel dat de advocaten een ruime ervaring hebben, waardoor zij uw juridisch geschil in een breder perspectief kunnen plaatsen en u op verschillende terreinen bijstand kunnen verlenen.

Arbeidsrecht
Arbeidsgeschillen voor werkgevers en werknemers, ontslag, arbeidsovereenkomsten.

Overeenkomstenrecht
Overeenkomsten of algemene voorwaarden opstellen, aanspraak maken op nakoming van overeenkomsten.

Vastgoed- en huurrecht
Koop en verkoop van vastgoed, huur en verhuur van bedrijfsruimte en woonruimte, vereniging van eigenaren.

Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
Letsel, onrechtmatige daad, brandschade, tussenpersonen.

Bestuursrecht
Ambtenarenrecht, vergunningen, dwangsommen.

Strafrecht
Overtredingen, strafvervolging.